Menu Zamknij

Informator projektu

Nazwa projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Elblągu

 

Całkowita wartość projektu: 592 812,44 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 502 845,07 zł

Procent dofinansowania z EFRR: 85%

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Elblągu

Celem głównym niniejszego projektu było zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermicznej do produkcji energii cieplnej oraz energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Beneficjent po zrealizowaniu projektu przeszedł na tzw. gospodarkę niskoemisyjną.

 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Numer i nazwa Działania: RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Numer naboru: RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17

Numer wniosku: RPWM.04.01.00-28-0114/17

  • Inwestycja polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 22,55 kW oraz montażu 2 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 100 kW (moc elektryczna 29,8 kW) na działkach nr 94, 95 i 99 obręb 0010 w Elblągu przez Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. Przedmiotowy obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wnioskodawca posiada pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na wykonanie ww prac.
  • Projekt wpisuje się w typ projektu wymieniony w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla działania 4.1 – instalacji wykorzystujących energię słońca i ziemi (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła) – do 2 MWe/MWth. Instalacja PV zgodnie z możliwością opisaną w SzOOP będzie służyła potrzebom własnym Klasztoru i będzie podłączona do sieci, jednakże ze względu na moc instalacji (do 40 kW) zgodnie z art. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) oraz Art. 7 ust. 8d ze znaczkiem 4-9 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) będzie ona dokonywana na podstawie zgłoszenia bez konieczności posiadania przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020

Celem głównym niniejszego projektu

jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialny, w tym energii geotermicznej do produkcji energii cieplnej oraz energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej w 2018 roku o mocy 22,55 kW w miejscowości Elbląg o rocznej produkcji 20 176 kWh.
  2. Zakup i instalacja 2 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 100 kW w 2018 r. w Elblągu
  3. Zmniejszenie emisji CO2 do środowiska dzięki zastosowaniu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w 2019 roku o 37,43 ton/rok.
  4. Wzrost wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej pochodzących z OZE.
  5. Instalacja PV, instalacja pompy ciepła będzie służyła wyłącznie potrzebom własnym Klasztoru.

Tablica informacyjna o dotacji.

Została umieszczona  przed wejściem na teren. W tyle widać pompy ciepła.

 

Pompy ciepła

Projekt zakłada montaż 2 powietrznych pomp ciepła o mocy grzewczej 100 kW. na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje podstawowe prawa fizyki – wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do miejsca gdzie ta temperatura jest wyższa.

 

Panele fotowoltaiczne

  • wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Za pomocą połączeń kablowych przekazują one energię do falowników, gdzie następuje zmiana prądu stałego w prąd zmienny.
  • Inwestycja polega na montażu łącznie 82 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 275 W

 

Panele fotowoltaiczne

rozmieszczone są na dużej połaci dachu oraz dalej w głębi na małych daszkach.